sales@dievision.nl
Gasstraat-Oost 48, 5349 AV, Oss, Nederland

Bedrijfsverklaring

Handboek DieVision

De directie van DieVision Holding B.V., waaronder vallen DieVision NL B.V., DieVision Operations B.V. (beiden te Oss) en DieVision te Westzaan, voert een bedrijfsbeleid dat is gericht op de continuïteit van de DieVision bedrijven met inachtneming van de zorgplicht als werkgever en als ketenpartner. DieVision Holding B.V. doet dit binnen de kaders van de wettelijke (milieu)eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft op het gebied van kwaliteit, arbo, hygiëne, voedselveiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en milieu. Dit doet de organisatie door:

 • het leveren van de kwaliteit die de klant verwacht;
 • het op een goede manier klachten afhandelen en daarvan leren;
 • het bewust zijn van de uiteindelijke gebruiker (=consument) van het product;
 • het bewust maken van haar medewerkers van bovenstaande onderschreven gebieden;
 • respect voor arbeidsomstandigheden en het beschermen van het milieu;
 • het voorkomen, melden en registeren van klantklachten, (bijna) ongevallen, persoonlijk letsel, verzuim en milieu-incidenten/-vervuiling, materieel- en milieuschade en situaties die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen;
 • op de juiste en efficiënte manier werken, met aandacht voor voedselveiligheid, en voorkomen van verspilling;
 • het minimaliseren van (rest)afval en energieverbruik en beperken van nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem;
 • het voldoen aan de wettelijke (milieu- en voedselveiligheid)eisen en andere eisen die worden onderschreven;
 • het respecteren van de 10 principes van het UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding (zie gedragscode duurzaam ondernemen);
 • plaats bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • het actief ondersteunen van maatschappelijke doelen binnen de gemeenschap waar de DieVision bedrijven gevestigd zijn;
 • streven naar continue verbeteren.

De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, de invoering, het toezicht en bijsturing van het beleid. Hiervoor heeft de directie een managementsysteem opgebouwd, conform de systeemeisen van ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 22000:2018. Deze vormen een geïntegreerd onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Het beleid is vertaald naar haalbare en duidelijke doelstellingen en verbeterprojecten zoals vastgelegd op het managementinformatieblad en op het overzicht verbeterprojecten. De directie zal die middelen ter beschikking stellen en die maatregelen nemen die nodig zijn om het beleid uit te kunnen voeren.

In de uitvoering van het beleid heeft iedereen binnen DieVision Holding B.V. een gelijkwaardige en even
belangrijke rol. Beleid kan alleen succesvol zijn, wanneer iedereen het beleid uitdraagt, hier actief aan
bijdraagt en dit een integraal onderdeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering.
Alle medewerkers van DieVision Holding B.V. hebben in dit kader de volgende verplichtingen:

 • de gestelde regels na te leven en gebruik te maken van de beschikbaar gestelde voorzieningen;
  het aandragen van verbetermogelijkheden;
 • elkaar helpen, respecteren en durven corrigeren;
 • het melden van onveilige situaties, incidenten, verspilling en klachten bij de direct leidinggevende.

Dit beleid geldt voor zowel eigen (tijdelijke) medewerkers als medewerkers van derden en bezoekers.

Oss, 14 april 2022

Algemeen directeur DieVision Holding B.V.
Dhr. J.J.J. Joordens

Versie 05 | Versiedatum 14 – 04 – 2022

envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram